Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Nova cijena gasa od 01.01.2023.godine

Obavještavamo Vas da je naš snabdjevač  KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, a na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju

saglasnosti na novu cijenu gasa, donesenoj na 346. sjednici,  održanoj 12.01.2023. godine, utvrdio prema nama novu nabavnu  cijenu

prirodnog gasa koja se primjenjuje od 01.01.2023.

Generalni direktor je 17.01.2023. donio odluku  broj 01-87-98/23, kojom se povećavaju troškovi snabdijevanja kupaca prirodnog gasa

za kategoriju komercijalnih kupaca sa 0,08239 KM/ Sm3  na 0,18739 KM/ Sm3, a za kategoriju industrijskih kupaca sa 0,06766 KM/Sm3

na  0,17266 KM/ Sm3 .

 

– Nabavna  cijena  prirodnog gasa iznosi 1,030 KM po Sm3.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 1.34087 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.01.2023. godine.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je

1.52685 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.01.2023. godine.

 

 

Struktura cijene gasa po kategorijama

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Domaćinstva 1,030 0,07210 0,04394 1,14604 0,19483 1,34087 -8,39

 

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Komercijalni  krajnji kupci 1,030 0,08761 0,18739 1,305 0,22185 1,52685  

0,0

Industrijski krajnji kupci 1,030 0,10234 0,17266 1,305 0,22185 1,52685 0,0
Kotlovnice za zagrijavanje stanova u zgradama za kolektivno zagrijavanje 1,030 0,10234 0,01370 1,14604 0,19483 1,34087 -8,39