Подаци о предузећу

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево у првобитном облику је основано 05.04.1994. год. Одлуком Скупштине града Српско Сарајево као правни сљедбеник ЈКП „Сарајево-гас“ Сарајево и од тада управља имовином предратног предузећа које се налази на територији Републике Српске. Од тада до данас предузеће је промјенило више облика организовања и сједиште, те се након приватизације трансформисало у акционарско друштво са сједиштем у Источном Сарајеву – Источно Ново Сарајево.

Основна дјелатност Акционарског друштва “Сарајево-гас“ је транспорт и дистрибуција природног гаса. Предузеће врши транспорт гаса магистралним гасоводом Зворник – Сарајево на дионици Зворник-Кладањ. Гас се дистрибуира потрошачима на подручју општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Поред тога, предузеће врши и пројектовање и извођење радова на гасификацији, те и у том сегменту остварује одређене приходе.

Дјелатности друштва за које је Регулаторна комисија за енергетику издала дозволе су:

 • транспорт природног гаса
 • дистрибуција и управљање системом за дистрибуцију природног гаса
 • трговина и снабдијевање природним гасом
 • снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Власничка структура капитала у Друштву је следећа:

 • Акцијски фонд РС 47,8794%
 • ПРЕФ 27, 8794%
 • Фонд за регистрацију РС 22. 8794%

Пословање Друштва је у складу са Законом о гасу. Овим законом уређује се начин организовања и обављања енергетских дјелатности у сектору природног гаса, надлежности Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у сектору природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, приступ тржишту природног гаса, као и права и обавезе учесника на тржишту, заштита купаца, те надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за уреñивање сектора природног гаса.

Органи друштва

Генерални директор – Недељко Елек

sargasdirektor@sarajevogas.com

Извршни одбор

 • Извршни директор за техничке послове
  • Срђан Вукчевић, дипл.инж.маш.
 • Извршни директор за економско финансијске послове
  • Миљана Голијанин, дипл.ецц
 • Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
  • Танкоса Чорлија, дипл. правник

 

Скупштина акционара – као орган власника

Управни одбор – као орган управљања

Управни одбор броји пет (5) чланова а мандат траје пет година:

  • Дражен Врховац, предсједник
  • Драгана Калабић, замјеник предсједника
  • Јелена Кокић, члан
  • Дамјан Шкипина, члан
  • Соња Товиловић, члан

 

 

Дјелатности

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево, обавља дјелатности у сектору природног гаса и посједује четири дозволе које је издала Регулаторна комисија за енергетику РС, а то су:

 • дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом,
 • дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом.

Друштво посједује лиценце:

 • за израду техничке документације – дијела машинске фазе (област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације) за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе
 • за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе: дијела машинске фазе, област термотехнике инсталације гријања, гаса, вентилације и кллиматизације.
Структура Друштва

Организациона структура Друштва заснива се на основним принципима који обезбјеђују рационално и ефикасно обављање послова из домена дјелатности друштва, техничкотехнолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

5000 +
Задовољних корисника
70 +
Километара дистрибутивног гасовода
30 +
Запослених
40 +
Километара магистралног гасовода