Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Podaci o preduzeću

“Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo u prvobitnom obliku je osnovano 05.04.1994. god. Odlukom Skupštine grada Srpsko Sarajevo kao pravni sljedbenik JKP „Sarajevo-gas“ Sarajevo i od tada upravlja imovinom predratnog preduzeća koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Od tada do danas preduzeće je promjenilo više oblika organizovanja i sjedište, te se nakon privatizacije transformisalo u akcionarsko društvo sa sjedištem u Istočnom Sarajevu – Istočno Novo Sarajevo.

Osnovna djelatnost Akcionarskog društva “Sarajevo-gas“ je transport i distribucija prirodnog gasa. Preduzeće vrši transport gasa magistralnim gasovodom Zvornik – Sarajevo na dionici Zvornik-Kladanj. Gas se distribuira potrošačima na području opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Pored toga, preduzeće vrši i projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji, te i u tom segmentu ostvaruje određene prihode.

Djelatnosti društva za koje je Regulatorna komisija za energetiku izdala dozvole su:

 • transport prirodnog gasa
 • distribucija i upravljanje sistemom za distribuciju prirodnog gasa
 • trgovina i snabdijevanje prirodnim gasom
 • snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Vlasnička struktura kapitala u Društvu je sledeća:

 • Akcijski fond RS (državni kapital) 30%
 • Fond za restituciju RS 5%
 • PREF 10%
 • Investicioni fondovi i fizička lica 55%

Poslovanje Društva je u skladu sa Zakonom o gasu. Ovim zakonom uređuje se način organizovanja i obavljanja energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u sektoru prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, pristup tržištu prirodnog gasa, kao i prava i obaveze učesnika na tržištu, zaštita kupaca, te nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za ureñivanje sektora prirodnog gasa.

Organi društva

Djelatnosti

1. Skupština akcionara – kao organ vlasnika

2. Upravni odbor – kao organ upravljanja

Upravni odbor broji pet (5) članova a mandat traje pet godina:

 • Stefan Mitrović, predsjednik
 • Dragana Kalabić, zamjenik predsjednika
 • Jelena Kokić, član
 • Jelena Mrkobrada, član
 • Sonja Tovilović, član

3. Generalni direktor – Nedeljko Elek

4. Izvršni odbor

 • Izvršni direktor za tehničke poslove
  • Srđan Vukčević, dipl.inž.maš.
 • Izvršni direktor za ekonomsko finansijske poslove
  • Jelena Vujičić, dipl.ecc
 • Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
  • Tankosa Čorlija, dipl. pravnik

“Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo, obavlja djelatnosti u sektoru prirodnog gasa i posjeduje četiri dozvole koje je izdala Regulatorna komisija za energetiku RS, a to su:

 • dozvola za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa
 • dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa
 • dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom,
 • dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom.

Društvo posjeduje licence:

 • za izradu tehničke dokumentacije – dijela mašinske faze (oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije) za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave
 • za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave: dijela mašinske faze, oblast termotehnike instalacije grijanja, gasa, ventilacije i kllimatizacije.