О природном гасу
Шта је природни гас?

Природни гас је смјеса разних угљоводоника (метан, етан, пропан). Главна компонента природног гаса је метан (CH 4).

Сматра се да је природни гас настао прије много милиона година из талога микороорганизама изложених високим притисцима и дјеловању бактерија без присуства кисеоника. Обично се природни гас појављује у близини нафтних поља, одакле се из дубине кроз бушотине под дјеловањем притиска транспортује до сабирних станица и даље према потрошачима.

Природни гас је лакши од ваздуха и приликом истицања сакупља се у горњим дијеловима просторије.

Природном гасу се додаје одговарајућа материја (одоранс) која му даје карактеристичан мирис, тако да се чулом мириса може констатовати појава гаса у одређеном простору.

При одређеним концентрацијама природног гаса у ваздуху може доћи до експлозије. Зато, при било којој појави природног гаса у простору мора се поступити у складу са мјерама сигурности код појаве мириса гаса.

Редовна контрола и одржавање унутрашње гасне инсталације осигурава сигурно кориштење природног гаса.
Ваша сигурност
Разграничење надлежности и одговорности

Правилима рада дистрибутивног система за природни гас дефинисане су обавезе и разграничења одговорности оператора дистрибутивног система и корисника.

Надлежност оператора дистрибутивног система је гасна инсталација до мјерно-регулационог сета (МРС), укључујући и мјерно-регулациони сет.

Корисник је дужан водити бригу о стању и исправности унутрашњих гасних инсталација, гасних апарата, као и система за довод ваздуха и одвод продуката сагоријевања.

Пријава уочених неисправности

Власник или корисник гасне инсталације је дужан пријавити сваку појаву неисправности дежурној служби оператора дистрибутивног система на бројеве телефона 057 340-876; 340-113 (појаву гаса због пропусности инсталације, нестанак гаса, неисправност или оштећење гасне инсталације)

Мјере сигурности код појаве мириса гаса

Уколико се осјети мирис гаса у затвореном простору треба смирено и без панике урадити сљедеће:

 1. Одмах отворити све прозоре.
 2. Не користити електричне прекидаче који могу узроковати појаву искре.
 3. Не палити шибице и упаљаче.
 4. Не извлачити утикаче који су се затекли у утичницама.
 5. Не пушити.
 6. Одмах угасити било какав пламен.
 7. Упозорити остале станаре куцањем, без употребе телефона или електричног звонца.
 8. Престати руковати предметима који могу изазвати појаву варнице или пламена.
 9. Затворити довод гаса помоћу ручних славина испред гасних апарата.
 10. Затворити довод гаса помоћу славине која се налази у мјерно регулационом сету.
 11. Затворити довод гаса помоћу славине у стубишту. Славине ставити у затворени положај окретањем ручице тако да иста буде у окомитом положају у односу на цијев.
 12. Обавјестити оператора дистрибутивног система гаса, надлежне службе и полицију, али тек када сте изван угроженог подручја.
 13. Осигурати дежурство испред зграде до доласка дежурне службе.
Редовно одржавање унутрашње гасне инсталације и гасних апарата

Гасне апарате потребно је редовно сервисирати, према упутама произвођача код овлаштених сервисера, а препорука је најмање једном годишње. Овлаштени сервисери су дужни да издају потвду или увјерење о исправности гасног апарта, након прегледа и извршеног сервисирања.

Редовно одржавање система за одвод продуката сагоријевања (димњака)

Неисправан систем за одвод продуката сагоријевања (димњак) је потенцијална опасност од тровања продуктима сагоријевања.

Најмање једном годишње, прије почетка, а по потреби и током сезоне гријања, треба извршити контролу димњака на који је прикључен гасни бојлер (гасни апарат), ангажовањем овлаштених димњачара.

Промјене на унутрашњој гасној инсталацији

Није дозвољена било каква промјена унутрашње гасне инсталације или прикључење нових гасних апарата, без консултације са пројектантом и прибављања сагласности од стране оператора дистрибутивног система.

Радови на унутрашњој гасној инсталацији

Радове на унутрашњој гасној инсталацији могу обављати само овлаштени извођачи, овлаштени сервисери и димњачари.

По завршеним радовима треба затражити пријем инсталације од стране оператора дистрибутивног система.

Списак извођача радова, димњачара и сервисера је доступан на нашој wеб страници.

Атмосферски гасни апарати

Атмосферски гасни апарат је уређај који ваздух за сагоријевање узима из просторије у коју је смјештен и сусједних просторија преко вентилационих отвора и фуга унутрашњих врата сусједних просторија. Димни гасови излазе кроз димњак путем природне промаје (узгона).

Промјене на систему довода ваздуха за сагоријевање

Ако корисник има атмосферски бојлер, те уколико жели извршити било какве промјене које утичу на довод ваздуха (уградња ПВЦ столарије, уградња кухињске напе, уградња вентилатора), потребно је претходно консултовати пројектанта и прибавити сагласност од стране оператора дистрибутивног система.

Вентилациони отвори на вратима

Ако су пројектом предвиђене и уграђене вентилационе решетке у вратима просторије у којој је уграђен атмосферски бојлер (већином су то купатила) морају увијек бити проходне (повремено их је потребно очистити од прашине) и не смију имати могућност затварања.

Исто правило важи и за вентилационе отворе који су пројектом предвиђени и уграђени у врата неких других просторија.

Промјена столарије

На основу врсте и стања столарије (врата са прагом или без прага, квалитет заптивања столарије, подрезана или неподрезана врата, врата са заптивачима или без заптивача) врши се прорачун сигурног обезбјеђења ваздуха за сагоријевање.

Промјеном столарије мијењају се претходно наведени елементи који су битни за сигурност довода ваздуха и захтијевају израду новог прорачуна да се провјери да ли је осигурно довођење потребне количине ваздуха за сагоријевање.

Употреба вентилатора у купатилу

Вентилатор у купатилу не смије радити у исто вријеме кад и гасни бојлер, односно мора се искључити, јер радом вентилатора врло брзо се ствара потпритисак у купатилу, односно поврат димних гасова из бојлера и димњака.

Употреба кухињске напе

Кухињска напа не смије радити истовремно са гасним бојлером јер дјеловање кухињске напе утиче на стварање подпритиска у просторији у којој је смјештен гасни бојлер, односно поврата димних гасова из бојлера и димњака. Овлаштени сервисери гасних бојлера могу уградити посебне уреñаје који искључују рад кухињске напе и бојлера у исто вријеме.