Подршка
Постојећи корисници

Мјерење потрошње природног гаса врши се једанпут мјесечно, и то задњег дана у мјесецу по плану очитања који се прави на почетку године

 • Очитање потрошње природног гаса на МРС врше овлаштени радници Сарајево-гаса
 • По извршеном очитању потрошње очитачке листе се достављају служби за ЕФС на даље поступање

Стање мјерача можете доставити за мјесечни обрачун потошње природног гаса првог радног дана у мјесецу за претходни мјесец:

 • лично на нашу адресу сваки радни дан од 8 до 16 сати
 • путем е-маил адресе s.gas-direkcija@sarajevogas.com ( обавезно навести име и презиме потрошаћа, шифру потрошаћа, адресу мјерног мјеста, као и стање потрошње природног гаса на бројилу).
 • путем слиједећих телефонских бројева: 057340113 и 057340876
 • приликом очитања потрошње посебну пажњу обратити: на мјерачу има пет поља и зарез иза којег се налази једно или два поља, доставља се стање потрошње природног гаса (cm³) без података иза зареза.

Рачуни за утврђену мјесечну потрошњу природног гаса достављају овлаштени радници на адресу корисника или на е-маил адресу по личном захтјеву корисника најкасније до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

 • Плаћање рачуна врши се по пријему рачуна са роком од 8 дана послије чега се обрачунава законска затезна камата од 0,03 % на дневном нивоу
 • Уплате можете извршити путем примљеног рачуна или општом уплатницом са позивом на број рачуна ,без провизије на једну од четири банке које су наведене на достављеном рачуну.

Корисници Сарајево-гас а.д. своје приговоре повезане с нашим услугама могу упутити усмено и у писаном облику.

Подношење приговора у писаном облику врши се обрасцем за подношење приговора, и то:

 • непосредно у нашим просторијама, Николе Тесле 55 Источно Сарајево
 • путем поште на адресу Сарајевогас а.д., Николе Тесле 55 71123 Источно Сарајево
 • путем телефаxа на број 057 340 113
 • слањем електронске поште на адресу s.gas-direkcija@sarajevogas.com
Будући корисници
Процедура прикључења
01
По захтјеву инвеститора доноси се РЈЕШЕЊЕ О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА НА ГАСНУ ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас”а.д.)
Образац
02
Након прибављања РЈЕШЕЊА О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВА инвеститор се упућује на израду Пројекта унутрашње гасне инсталације (УГИ). (Ову услугу пружају и наплаћују регистрована предузећа за пројектовање).
03
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора издаје Сагласност на пројектну документацију (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас”а.д).
Захтјев
04
По прибављању сагласности на пројектну документацију, Инвеститор врши избор овлаштеног предузећа које ће вршити извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације (услугу пружа и наплаћује ангажовано предузеће).
05
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора врши пуштање гаса у инсталације корисника, ради провођења функционалне пробе, гдје је обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас”а.д).
Захтјев
06
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора проводи интерни технички пријем унутрашње гасне инсталације уз обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас” а.д).
Захтјев Документација
07
”Сарајево-гас” а.д издаје Енергетску саласност за употребу и кориштење унутрашње гасне инсталације, са инвеститором (корисником) потписује Уговор о снабдијевању природним гасом и кориштењу дистрибутивног система и врши пуштање гаса на кориштење.