Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Smanjenje cijene gasa od 01.04.2023.godine

Obavještavamo Vas da je naš snabdjevač  KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, a na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju

saglasnosti na novu cijenu gasa, donesenoj na 357. sjednici,  održanoj 06.04.2023. godine, utvrdio prema nama novu nabavnu  cijenu

prirodnog gasa koja se primjenjuje od 01.04.2023.

– Nabavna  cijena  prirodnog gasa iznosi 0,906 KM po Sm3.

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 1.19579 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.04.2023. godine.

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je 1.38177 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.04.2023. godine.

 

Struktura cijene gasa po kategorijama

Kategorija korisnika

Nabavna cijena

Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om

Procenat

%

Domaćinstva

0,906

0,07210 0,04394 1,02204 0,17375 1,19579

-10,82

 

Kategorija korisnika

Nabavna cijena

Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om

Procenat

%

Komercijalni  krajnji kupci

0,906

0,08761 0,18739 1,181 0,20077 1,38177

-9,50

Industrijski krajnji kupci

0,906

0,10234 0,17266 1,181 0,20077 1,38177

-9,50

Kotlovnice za zagrijavanje stanova u zgradama za kolektivno zagrijavanje

0,906

0,10234 0,01370 1,02204 0,17375 1,19579

-10,82