Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Подаци о предузећу

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево у првобитном облику је основано 05.04.1994. год. Одлуком Скупштине града Српско Сарајево као правни сљедбеник ЈКП „Сарајево-гас“ Сарајево и од тада управља имовином предратног предузећа које се налази на територији Републике Српске. Од тада до данас предузеће је промјенило више облика организовања и сједиште, те се након приватизације трансформисало у акционарско друштво са сједиштем у Источном Сарајеву – Источно Ново Сарајево.

Основна дјелатност Акционарског друштва “Сарајево-гас“ је транспорт и дистрибуција природног гаса. Предузеће врши транспорт гаса магистралним гасоводом Зворник – Сарајево на дионици Зворник-Кладањ. Гас се дистрибуира потрошачима на подручју општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Поред тога, предузеће врши и пројектовање и извођење радова на гасификацији, те и у том сегменту остварује одређене приходе.

Дјелатности друштва за које је Регулаторна комисија за енергетику издала дозволе су:

 • транспорт природног гаса
 • дистрибуција и управљање системом за дистрибуцију природног гаса
 • трговина и снабдијевање природним гасом
 • снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Власничка структура капитала у Друштву је следећа:

 • Акцијски фонд РС (државни капитал) 30%
 • Фонд за реституцију РС 5%
 • ПРЕФ 10%
 • Инвестициони фондови и физичка лица 55%

Пословање Друштва је у складу са Законом о гасу. Овим законом уређује се начин организовања и обављања енергетских дјелатности у сектору природног гаса, надлежности Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у сектору природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, приступ тржишту природног гаса, као и права и обавезе учесника на тржишту, заштита купаца, те надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за уреñивање сектора природног гаса.

Органи друштва

Дјелатности

1. Скупштина акционара – као орган власника

2. Управни одбор – као орган управљања

Управни одбор броји пет (5) чланова а мандат траје пет година:

 • Клинцов Горан, дипл ецц
 • Срдић Борис, дипл.ецц
 • Стојановић Стевица, дипл.ецц
 • Кокић Јелена, дипл. журналиста
 • Веселиновић Јован, дипл.ел.инж.

3. Генерални директор – Славо Крајишник, дипл.инж.маш.

4. Извршни одбор

 • Извршни директор за техничке послове
  • Сладоје Гавро, дипл.инж.маш.
 • Извршни директор за економско финансијске послове
  • Крсмановић Рајко, дипл.ецц
 • Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
  • Чорлија Танкоса, дипл. правник

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево, обавља дјелатности у сектору природног гаса и посједује четири дозволе које је издала Регулаторна комисија за енергетику РС, а то су:

 •  дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом,
 • дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом.

Друштво посједује лиценце:

 • за израду техничке документације – дијела машинске фазе (област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације) за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе
 • за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе: дијела машинске фазе, област термотехнике инсталације гријања, гаса, вентилације и кллиматизације.