Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Sigurnost

Redovna kontrola i održavanje unutrašnje gasne instalacije osigurava sigurno korištenje prirodnog gasa.

Razgraničenje nadležnosti i odgovornosti

Pravilima rada distributivnog sistema za prirodni gas definisane su obaveze i razgraničenja odgovornosti operatora distributivnog sistema i korisnika.

Nadležnost operatora distributivnog sistema je gasna instalacija do mjerno-regulacionog seta (MRS), uključujući i mjerno-regulacioni set.

Korisnik je dužan voditi brigu o stanju i ispravnosti unutrašnjih gasnih instalacija, gasnih aparata, kao i sistema za dovod vazduha i odvod produkata sagorijevanja.

PROVJERITE DA LI POSTUPATE ISPRAVNO

1. Prijava uočenih neispravnosti

Vlasnik ili korisnik gasne instalacije je dužan prijaviti svaku pojavu neispravnosti dežurnoj službi operatora distributivnog sistema na brojeve telefona 057 340-876; 340-113 (pojavu gasa zbog propusnosti instalacije, nestanak gasa, neispravnost ili oštećenje gasne instalacije)

2. Mjere sigurnosti kod pojave mirisa gasa

Ukoliko se osjeti miris gasa u zatvorenom prostoru treba smireno i bez panike uraditi sljedeće:

 • 1. Odmah otvoriti sve prozore.
 • 2. Ne koristiti električne prekidače koji mogu uzrokovati pojavu iskre.
 • 3. Ne paliti šibice i upaljače.
 • 4. Ne izvlačiti utikače koji su se zatekli u utičnicama.
 • 5. Ne pušiti.
 • 6. Odmah ugasiti bilo kakav plamen.
 • 7. Upozoriti ostale stanare kucanjem, bez upotrebe telefona ili električnog zvonca.
 • 8. Prestati rukovati predmetima koji mogu izazvati pojavu varnice ili plamena.
 • 9. Zatvoriti dovod gasa pomoću ručnih slavina ispred gasnih aparata.
 • 10. Zatvoriti dovod gasa pomoću slavine koja se nalazi u mjerno regulacionom setu.
 • 11. Zatvoriti dovod gasa pomoću slavine u stubištu. Slavine staviti u zatvoreni položaj okretanjem ručice tako da ista bude u okomitom položaju u odnosu na cijev.
 • 12. Obavjestiti operatora distributivnog sistema gasa, nadležne službe i policiju, ali tek kada ste izvan ugroženog područja.
 • 13. Osigurati dežurstvo ispred zgrade do dolaska dežurne službe.

3. Redovno održavanje unutrašnje gasne instalacije i gasnih aparata

Gasne aparate potrebno je redovno servisirati, prema uputama proizvođača kod ovlaštenih servisera, a preporuka je najmanje jednom godišnje. Ovlašteni serviseri su dužni da izdaju potvdu ili uvjerenje o ispravnosti gasnog aparta, nakon pregleda i izvršenog servisiranja.

4. Redovnо održavanje sistema za odvod produkata sagorijevanja (dimnjaka)

Neispravan sistem za odvod produkata sagorijevanja (dimnjak) je potencijalna opasnost od trovanja produktima sagorijevanja.

Najmanje jednom godišnje, prije početka, a po potrebi i tokom sezone grijanja, treba izvršiti kontrolu dimnjaka na koji je priključen gasni bojler (gasni aparat), angažovanjem ovlaštenih dimnjačara.

5. Promjene na unutrašnjoj gasnoj instalaciji

Nije dozvoljena bilo kakva promjena unutrašnje gasne instalacije ili priključenje novih gasnih aparata, bez konsultacije sa projektantom i pribavljanja saglasnosti od strane operatora distributivnog sistema.

6. Radovi na unutrašnjoj gasnoj instalaciji

Radove na unutrašnjoj gasnoj instalaciji mogu obavljati samo ovlašteni izvođači, ovlašteni serviseri i dimnjačari.

Po završenim radovima treba zatražiti prijem instalacije od strane operatora distributivnog sistema.

Spisak izvođača radova, dimnjačara i servisera je dostupan na našoj web stranici.

7. Atmosferski gasni aparati

Atmosferski gasni aparat je uređaj koji vazduh za sagorijevanje uzima iz prostorije u koju je smješten i susjednih prostorija preko ventilacionih otvora i fuga unutrašnjih vrata susjednih prostorija. Dimni gasovi izlaze kroz dimnjak putem prirodne promaje (uzgona).

Osiguranje dovoda potrebne količine vazduha za sagorijevanje, jedan je od temeljnih uslova za dobar rad atmosferskog gasnog aparata (atmosferski bojler).

8. Promjene na sistemu dovoda vazduha za sagorijevanje

Ako korisnik ima atmosferski bojler, te ukoliko želi izvršiti bilo kakve promjene koje utiču na dovod vazduha (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora), potrebno je prethodno konsultovati projektanta i pribaviti saglasnost od strane operatora distributivnog sistema.

9. Ventilacioni otvori na vratima

Ako su projektom predviđene i ugrađene ventilacione rešetke u vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski bojler (većinom su to kupatila) moraju uvijek biti prohodne (povremeno ih je potrebno očistiti od prašine) i ne smiju imati mogućnost zatvaranja.

Isto pravilo važi i za ventilacione otvore koji su projektom predviđeni i ugrađeni u vrata nekih drugih prostorija.

10. Promjena stolarije

Na osnovu vrste i stanja stolarije (vrata sa pragom ili bez praga, kvalitet zaptivanja stolarije, podrezana ili nepodrezana vrata, vrata sa zaptivačima ili bez zaptivača) vrši se proračun sigurnog obezbjeđenja vazduha za sagorijevanje.

Promjenom stolarije mijenjaju se prethodno navedeni elementi koji su bitni za sigurnost dovoda vazduha i zahtijevaju izradu novog proračuna da se provjeri da li je osigurno dovođenje potrebne količine vazduha za sagorijevanje.

11. Upotreba ventilatora u kupatilu

Ventilator u kupatilu ne smije raditi u isto vrijeme kad i gasni bojler, odnosno mora se isključiti, jer radom ventilatora vrlo brzo se stvara potpritisak u kupatilu, odnosno povrat dimnih gasova iz bojlera i dimnjaka.

12. Upotreba kuhinjske nape

Kuhinjska napa ne smije raditi istovremno sa gasnim bojlerom jer djelovanje kuhinjske nape utiče na stvaranje podpritiska u prostoriji u kojoj je smješten gasni bojler, odnosno povrata dimnih gasova iz bojlera i dimnjaka. Ovlašteni serviseri gasnih bojlera mogu ugraditi posebne ureñaje koji isključuju rad kuhinjske nape i bojlera u isto vrijeme.