Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Поштовани будући корисници природног гаса

Честитамо на вашем избору енергента који можете користити у више намјена. У случају евентуалних нејасноћа након читања наредних упустава позивамо вас да нас посјетите гдје ћете уз помоћ наших запослених добити додатна појашњења за прикључење објекта.

1. Корак

По захтјеву потенцијалног инвеститора доноси се РЈЕШЕЊЕ О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА НА ГАСНУ ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас”а.д.)

ЛИНК: Захтјев за прибављање енергетских услова за прикључење објеката корисника на гасну дистрибутивну мрежу

2. Корак

Nakon pribavljanja РЈЕШЕЊА О ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛОВА инвеститор се упућује на израду Пројекта унутрашње гасне инсталације (УГИ). (Ову услугу пружају и наплаћују регистрована предузећа за пројектовање).

3. Корак

”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора издаје Сагласност на пројектну документацију (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас”а.д).

ЛИНК : Захтјев за издавање сагласности на пројекат унутрашње гасне инсталације

4. Корак

По прибављању сагласности на пројектну документацију, Инвеститор врши избор овлаштеног предузећа које ће вршити извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације Услугу пружа и наплаћује ангажовано предузеће.

5. Корак

”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора врши пуштање гаса у инсталације корисника, ради провођења функционалне пробе, гдје је обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас”а.д).

ЛИНК: Захтјев за физичко прикључење објекта корисника на гасну дистрибутивну мрежу ради провођења функционалне пробе

6. Корак

”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора проводи интерни технички пријем унутрашње гасне инсталације уз обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас” а.д).

ЛИНК: Захтјев за интерни технички пријем унутрашње гасне инсталације ( Уз захтјев се прилаже сва потребна документација прописана обрасцем О-4а (Д-ИТП) )

ЛИНК: Документација за интерни технички пријем унутрашње гасне инсталације

7. Корак

Уколико нема примједби на изведене радове, ”Сарајевогас” а.д:

  • Издаје Енергетску саласност за употребу и кориштење унутрашње гасне инсталације
  • са инвеститором (корисником) потписује Уговор о снабдијевању природним гасом и кориштењу дистрибутивног система
  • врши пуштање гаса на кориштење у унутрашњу гасну инсталацију корисника.