Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

  • Мјерење потошње природног гаса врши се једанпут мјесечно, и то задњег дана у мјесецу по плану очитања који се прави на почетку године
  • Очитање потрошње природног гаса на МРС врше овлаштени радници Сарајево-гаса
  • По извршеном очитању потрошње очитачке листе се достављају служби за ЕФС на даље поступање

Стање мјерача можете доставити за мјесечни обрачун потошње природног гаса првог радног дана у мјесецу за претходни мјесец:

  • лично на нашу адресу сваки радни дан од 8 до 16 сати
  • путем е-маил адресе ssgas-direkcija@teol.net ( обавезно навести име и презиме потрошаћа, шифру потрошаћа, адресу мјерног мјеста, као и стање потрошње природног гаса на бројилу )
  • путем слиједећих телефонских бројева: 057340113 i 057340876
  • приликом очитања потрошње посебну пажњу обратити: на мјерачу има пет поља и зарез иза којег се налази једно или два поља, доставља се стање потрошње природног гаса (Sm³) без података иза зареза.

Рачуни за утврђену мјесечну потрошњу природног гаса достављају овлаштени радници на адресу корисника или на е-маил адресу по личном захтјеву корисника најкасније до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

Плаћање рачуна

  • Плаћање рачуна врши се по пријему рачуна са роком од 8 дана послије чега се обрачунава законска затезна камата од 0,03 % на дневном нивоу
  • Уплате можете извршити путем примљеног рачуна или општом уплатницом са позивом на број рачуна ,без провизије на једну од четири банке које су наведене на достављеном рачуну.