Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Mreža preduzeća

Distributivna mreža preduzeća “Sarajevo-gas” a.d. se snabdijeva prirodnim gasom iz distributivne mreže preduzeća KJKP “Sarajevo-gas” (Federacija BiH) preko prijemnih stanica Dobrinja III i Grlica  a sastoji se od čelične mreže pritiska 8 (14,5) bar, rejonskih redukcionih stanica (RRS) koje imaju funkciju redukovanja pritiska na radni pritisak i niskopritisne polietilenske mreže pritiska 100 mbar.

U cilju bezbjednosti distributivne gasne mreže od vanjskih opterećenja, a time i oštećenja, minimalni nadsloj iznad ukopanih gasnih instalacija je oko 80cm, osim u slučajevima naknadnih radova u cilju nivelacije terena, a iste radove nije izvodio operator distributivnog sistema, kao i kod kućnih priključaka.

RRS i mjerne stanice su nadzemni objekti, smješteni na povoljnim tehnički uslovljenim lokacijama, uglavnom na zelenim javnim površinama, s mogućnošću pristupa stanicama sa motornim vozilima. Većina stanica je opremljena sa dvije linije (jedna rezervna). Na distributivnom sistemu trenutno  postoje četrii (4) rejonske redukcione stanice.

Većina kupaca snabdjeva se prirodnim gasom sa niskopritisne distributivne gasne mreže pritiska 100 mbar. Određeni broj kupaca snabdjeva se prirodnim gasom sa distributivne gasne mreže pritiska osam (8) mbar, koji posjeduju vlastite mjerno-regulacione stanice.